Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do umiejętnego wykorzystywania współczesnych narzędzi, metod i procedur marketingowych tzw. marketingu 4.0 na potrzeby skutecznego zarządzania zróżnicowanymi obiektami rynkowymi, takimi jak firma, produkt, marka, organizacja, inna strategiczna jednostka biznesu.

Zgodnie z najnowszym ujęciem działania marketingowe powinny być stymulowane są przez zaangażowanych klientów tzw. prosumentów, którzy łączą się w sieci. Dominuje marketing humanocentryczny wokół personifikowanych marek. Szczególnie ważne jest kreowanie doświadczeń interesariuszy przekładających się na wartość oraz budowanie długofalowych relacji. Najistotniejsza jest tendencja przenoszenia działań marketingowych do sieci Internet z akcentem na aktywność w  mediach społecznościowych. Dużą wagę odgrywają działania kontentowe i wielokanałowe. Ważny jest pomiar rezultatów i permanentne usprawnianie oraz dążenie do zrównoważonych praktyk biznesowych.

Uczestnicy studiów podyplomowych zapoznają się z innowacyjnymi działaniami Marketingu 4.0 uczestnicząc w zajęciach praktycznych i warsztatowych wspomaganych niezbędnymi elementami wykładów, wideo treningów, symulacjami, rzeczywistymi projektami oraz studiami przypadków. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Wydziału Zarządzania AGH i praktyków biznesu.

Po ukończeniu studiów uczestnicy posiadają wiedzę teoretyczną o narzędziach, metodach
i procedurach działań marketingu 4.0 dostosowanych do obecnych uwarunkowań rynkowych oraz nabywają umiejętności i kompetencje umożliwiające usprawnianie, projektowanie i wdrażanie działań marketingowych dla własnych przedsięwzięć rynkowych..

Program studiów:

Program studiów obejmuje problematykę działań marketingowych od 1.0 do 4.0, zachowania współczesnych nabywców, trening menedżerski, marketing internetowy, budowanie doświadczeń i relacji, komunikację wizualną, zarządzanie projektami marketingowymi, badania marketingowe, budowanie marki
i wizerunku, marketing w grach mobilnych, social media marketing, projektowanie reklamy multimedialnej oraz systemy wspomagające działania marketingu 4.0 i sposoby pomiaru ich rezultatów.

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów podyplomowych mają wiedzę i umiejętności zastosowania poznanych narzędzi, metod i procedur marketingu 4.0 dla interesujących ich obiektów rynkowych (firm, produktów, marek, innych strategicznych jednostek biznesu). Są przygotowani do oceny i usprawnień zastanych działań marketingowych oraz projektowania, prowadzenia i finalizowania projektów marketingowych dostosowanych do współczesnych uwarunkowań rynkowych.

Potrafią w sposób praktyczny, w codziennym życiu i warunkach zawodowych wykorzystywać zdobyte umiejętności w zakresie skutecznych praktyk marketingowych.

Studia skierowane są do właścicieli firm, menedżerów marek, praktyków zainteresowanych wykorzystaniem innowacyjnych działań marketingowych ukierunkowanych na wymierne efekty.