Program studiów obejmuje problematykę działań marketingowych od 1.0 do 4.0, zachowania współczesnych nabywców, trening menedżerski, marketing internetowy, budowanie doświadczeń i relacji, komunikację wizualną, zarządzanie projektami marketingowymi, badania marketingowe, budowanie marki i wizerunku, marketing w grach mobilnych, social media marketing, projektowanie reklamy multimedialnej oraz systemy wspomagające działania marketingu 4.0 i sposoby pomiaru ich rezultatów.

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Suma godzin

ECTS

Forma zaliczenia

W.

Ćw.

Lab.

Semestr pierwszy

1

Trendy i koncepcje marketingowe

5

10

15

2

Aktywny udział w zajęciach oraz wykonywanie ćwiczeń
i zadań projektowych

2

Zachowania współczesnych nabywców

5

5

10

2

Aktywny udział w zajęciach oraz wykonywanie ćwiczeń
i zadań projektowych

3

Trening menedżerski

15

15

2

Aktywny udział w zajęciach oraz wykonywanie ćwiczeń
i zadań projektowych

4

Marketing internetowy

5

5

10

20

3

Aktywny udział w zajęciach oraz wykonywanie ćwiczeń
i zadań projektowych

5

Budowanie doświadczeń i relacji

5

5

10

2

Aktywny udział w zajęciach oraz wykonywanie ćwiczeń
i zadań projektowych

6

Komunikacja wizualna

10

5

15

2

Aktywny udział w zajęciach oraz wykonywanie ćwiczeń
i zadań projektowych

7

Zarządzanie projektami marketingowymi

5

5

10

2

Aktywny udział w zajęciach oraz wykonywanie ćwiczeń
i zadań projektowych

Semestr drugi

8

Badania marketingowe

10

10

2

Aktywny udział w zajęciach oraz wykonywanie ćwiczeń
 i zadań projektowych

9

Budowanie marki i wizerunku

5

10

15

2

Aktywny udział w zajęciach oraz wykonywanie ćwiczeń
i zadań projektowych

10

Marketing w grach mobilnych

10

10

2

Aktywny udział w zajęciach oraz wykonywanie ćwiczeń
i zadań projektowych

11

Social media marketing

15

15

2

Aktywny udział w zajęciach oraz wykonywanie ćwiczeń
i zadań projektowych

12

Projektowanie reklamy multimedialnej

10

5

15

2

Aktywny udział w zajęciach oraz wykonywanie ćwiczeń
i zadań projektowych

13

Systemy wspomagające i pomiar rezultatów marketingu 4.0

6

6

 

12

2

Aktywny udział w zajęciach oraz wykonywanie ćwiczeń
i zadań projektowych

14

Seminarium dyplomowe

2

6

8

3

Aktywy udział w zajęciach
i obrona pracy końcowej.

 

Suma godzin/punktów ECTS

38

122

20

180

30

 

Łączna liczba godzin: 180
Łączna liczba punktów ECTS: 30
OGÓŁEM:

 

Łączna liczba godzin zajęć:

Łączna liczba punktów ECTS:

semestr 1

95

15

semestr 2

85

15

Łącznie (SUMA):

180

30

Opis programu studiów

Studia podyplomowe „Marketing 4.0. Narzędzia. Projekty. Skuteczność”  koncentrują się na narzędziach, metodach i procedurach działań marketingowych 4.0. Zgodnie z najnowszym ujęciem działania marketingowe stymulowane są przez zaangażowanych klientów tzw. prosumentów, którzy łączą się w sieci. Dominuje marketing humanocentryczny wokół personifikowanych marek. Szczególnie ważne jest kreowanie doświadczeń interesariuszy przekładających się na wartość oraz budowanie długofalowych relacji. Najistotniejsza jest tendencja przenoszenia działań marketingowych do sieci Internet z akcentem na aktywność w  mediach społecznościowych.
Dużą wagę odgrywają działania kontentowe i wielokanałowe. Ważny jest pomiar rezultatów
i permanentne usprawnianie oraz dążenie do zrównoważonych praktyk biznesowych. Studia są odpowiedzią na pojawiające się wyzwania społeczno-gospodarcze związane z dynamicznie zmieniającymi się warunkami rynkowymi. Pozwolą słuchaczom uzupełnić wiedzę z zakresu skutecznego zarządzania marketingowego. Niezbędna wiedza teoretyczna z obszaru psychologii behawioralnej, marketingu i zarządzania, wzmocniona zostanie treningami praktycznymi, warsztatami oraz projektami i studiami przypadków.

Zajęcia warsztatowe nakierowane na rozwój kompetencji miękkich pozwalają na rozwój własnych umiejętności interpersonalnych jak również doskonalenie osobiste i zawodowe.

Czego można się spodziewać po poszczególnych przedmiotach

 

Trendy
i koncepcje marketingowe
Słuchacze zapoznają się z kluczowymi trendami i koncepcjami nowoczesnych działań marketingowych. Potrafią samodzielnie ocenić wskazane obszary działań marketingowych i zaproponować ich usprawnienia stosownie do uwarunkowań oraz zaprojektować założenia innowacyjnej strategii marketingowej dla wybranego obiektu rynkowego (przedsiębiorstwo, marka…) w okreslonej sytuacji problemowej. Nabywają umiejętności praktycznego zastosowania wybranych nowoczesnych koncepcji marketingowych.
Zachowania współczesnych nabywców Jak przewidywać zachowania innych ludzi (w tym naszych klientów)?
Jak mówić, żeby ludzie chcieli nas słuchać? To pytania, które zadaje sobie dzisiaj każdy. Jednocześnie współczesny człowiek, będąc uczestnikiem rynku, jest atakowany różnymi komunikatami i nie zawsze wie, jak się przed nimi bronić. W ramach tego przedmiotu słuchacze będą mieli możliwość zapoznania sie z różnymi obszarami zachowań konsumentów oraz argumentami  i technikami, umożliwiającymi oddziaływanie na nie, m. in. na poszczególnych etapach procesu zakupowego oraz w innych obszarach relacji rynkowych. Uczestnicy zajęć będą analizować typowe sytuacje rynkowe, przewidywać zachowania podmiotów w nich uczestniczących  i tworzyć koncepcje oddziaływania na ich decyzje.
Trening menedżerski Słuchacz studiów po zakończeniu modułu ma wiedzę o roli lidera
i potrafi umiejętnie oddziaływać na zachowania innych ludzi. Zna czynniki od których naprawdę zależy efektywność zespołu ukierunkowanego na zadania i na dobre relacje interpersonalne.
Ma wiedzę o różnych rodzajach przeszkód i zakłóceń występujących
w procesie komunikacji. Zna trudności, jakie niesie ze sobą komunikowanie nawet prostych treści podczas rozmów z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Potrafi stymulować otwartość i zaufanie w zespołach zadaniowych oraz zastosować techniki komunikacji interpersonalnej.
Marketing internetowy Czy rewolucja internetowa zmieniła zasady marketingu?

Czy wszechobecny dostęp do sieci, komunikacja internetowa, social media wymagają całkiem nowego podejścia do klienta?

Na przedmiocie  marketing internetowy wspólnie zastanowimy się czy zmieniać i jak zmieniać podejście do zarządzanych marek, sposobów komunikacji i przede wszystkim strategii działań marketingowych.

Na zajęciach praktycznych stworzymy niewielki sklep internetowy, poznamy elementy UX a także wykorzystamy narzędzia internetowe do skonstruowania przekazu promocyjnego.

Budowanie doświadczeń
i relacji
Celem modułu jest zapoznanie słuchaczy z koncepcją interesariuszy, sposobami kreowania doświadczeń i budowania relacji w warunkach komunikacji sieciowej. Uczestnicy zapoznają się ze sposobami kreowania wartości i czerpania z tego korzyści marketingowych. Uczestnik potrafi zaprojektować strategię zarządzania relacjami z interesariuszami wykorzystując poznane instrumenty marketingowe.
Komunikacja wizualna Uczestnicy nabędą wiedzą z tematyki projektowania graficznego. Nabędą umiejętność wykorzystywania i łączenia wybranych technik graficznych w zakresie kreacji marketingowej. Posiądą umiejętność świadomego i twórczego podejmowania decyzji w obszarach projektowych i multimedialnych oraz łączenia ich z pokrewnymi dziedzinami twórczości plastycznej na potrzeby konkretnych przedsięwzięć marketingowych.
Zarządzanie projektami marketingowymi Słuchacze zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami
z problematyki zarządzania projektami na potrzeby zaadaptowania wiedzy i umiejętności do praktyki działań marketingowych – zarządzania projektami marketingowymi. Uczestnik potrafi samodzielnie zaplanować zakres, przebieg, zasoby i koszty projektu marketingowego.
Badania marketingowe W ramach przedmiotu badania marketingowe słuchacz będzie miał możliwość przeanalizowania roli informacji i wiedzy we współczesnej gospodarce oraz poznania możliwości wykorzystania badań marketingowych na użytek procesów decyzyjnych w praktyce rynkowej.

W ramach zajęć słuchacze będą rozważali przykładowe procesy decyzyjne przedsiębiorstw i projektowali procesy badawcze służące wspieraniu menedżerów w podejmowaniu decyzji. Nauczą się dobierać najlepsze żródła informacji i metody badawcze, które będą gwarantowały optymalizację procesu podejmowania decyzji w dobie gospodarki opartej na wiedzy.

Budowanie marki
i wizerunku
Słuchacze nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie efektywnego budowania marki o odpowiednim wizerunku dla obiektu rynkowego (osoby, firmy, produktu, miasta, gminy). Realizowane jest marketingowe podejście do budowania kapitału rynkowego marki
i wizerunku stanowiącego wartość i strategiczną przewagę obiektu. Uczestnik potrafi samodzielnie zaprojektować metodyczną kampanię budowania marki i wizerunku produktu i/lub organizacji (kto powinien się tym zająć, jakie narzędzia i procedury trzeba zastosować, w jakim czasie
i za ile oraz jak zmierzyć rezultaty).
Marketing
w grach mobilnych
Celem przedmiotu jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami oraz narzędziami wykorzystywanymi w marketingu gier mobilnych. Uczestnicy zaznajomią się z procesem tworzenia kampanii gry mobilnej począwszy od określenia modelu biznesowego, analizy wyjściowej, pozyskiwania graczy, aż po praktyczne sposoby optymalizacji gry mobilnej pod platformy dystrybucyjne (Google Play i App Store) i możliwości realizacji działań marketingowych w grach (np. advergaming, product placement…).
Social media marketing Media społecznościowe to nie tylko Facebook i Instagram.

Wzorując się na działaniach najbardziej wpływowych influence rów
i często współpracujących z nimi marek poznamy możliwości wykorzystania wszystkich najpopularniejszych serwisów społecznościowych do celów marketingowych. Dzięki analizie najlepiej prosperujących profili oraz poszczególnych publikacji, kompleksowych kampanii, współprac
i osiągniętych dzięki nim rezultatów nabędziemy umiejętności skutecznego wykorzystania poznanych narzędzi dla własnych projektów rynkowych.

Projektowanie reklamy multimedialnej Uczestnicy nabędą wiedzę na temat nowych technologii komunikacyjnych
i możliwości ich wykorzystania w działaniach marketingowych. Zapoznają się z zasadami umieszczania materiałów wideo w kontekście praw autorskich oraz koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Potrafią także tworzyć narzędzia do analizy różnorodnych przekazów medialnych oraz zintegrować wiedzę marketingową z technicznymi umiejętnościami wykonania przekazu multimedialnego dostosowanego do obecnych trendów
Systemy wspomagające
i pomiar rezultatów marketingu 4.0
Na przedmiocie Systemy wspomagające i pomiar rezultatów marketingu 4.0 poznamy nie tylko zasady konstruowania efektywnego przekazu medialnego, ale również narzędzia umożliwiające prowadzenie pomiarów prowadzonych w sieci kampanii. Na co trzeba zwrócić uwagę przy współpracy z agencjami marketingowymi? Czym powinien charakteryzować dobry materiał prasowy? Czy firma powinna prowadzić bloga? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiemy – bazując na przykładach – w czasie zajęć. Poznamy także metody pozwalające ocenić skuteczność prowadzonych działań i zastanowimy się, czy w internecie „więcej” zawsze musi oznaczać „lepiej”.
W części praktycznej skupimy się na narzędziach umożliwiających monitorowanie ruchu w internecie oraz metodach pozwalających osiągnąć skuteczność w działaniach marketingowych prowadzonych
w sieci.

Sposób weryfikacji i dokumentacji efektów uczenia

Weryfikacja efektów uczenia będzie się odbywała na podstawie realizowanych projektów i prezentacji prowadzonych w ramach zajęć, rozwiązanych testów a także prezentacji i obrony własnej pracy końcowej (podyplomowej) pozytywnie ocenionej przez opiekuna.